جهانی شدن و هویت ملی ایران
1. جهانی شدن و هویت ملی ایران

سید محمدرضا موسوی؛ سید مصطفی ابطحی؛ مسعود مطلبی؛ بهرام بیات

دوره 12، شماره 48 ، زمستان 1398، ، صفحه 155-185

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.24234974.1398.12.48.6.3

چکیده
  امروزه مساله پیچیده هویت با ورود به دنیای مدرن و سر برآوردن هویت های تازه و خدشه دار شدن هویت های پیشین، به یکی از مشغله ها و دغدغه های فکری متفکرین سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و دولت مردان تبدیل ...  بیشتر