بازخوانی پرونده شرکت نفت ایران- انگلیس در دیوان بین المللی دادگستری
1. بازخوانی پرونده شرکت نفت ایران- انگلیس در دیوان بین المللی دادگستری

سید داوود آقائی

دوره 7، شماره 26 ، تابستان 1393، ، صفحه 8-33

چکیده
  متعاقب ملی شدن صنعت نفت ایران در تاریخ 29 اسفندماه 1329 و نیز خلع ید از شرکت نفت ایران- انگلیس دولت انگلستان با اعتقاد به اینکه قانون ملی شدن صنعت نفت ایران با عنایت به محتوا و ترتیبات مندرج در قرارداد مربوطه ...  بیشتر