جهانی شدن فرهنگ و تاثیر آن بر هویت ملی ایران
1. جهانی شدن فرهنگ و تاثیر آن بر هویت ملی ایران

اسماعیل بایبوردی؛ علیرضا کریمیان

دوره 7، شماره 28 ، زمستان 1393، ، صفحه 77-102

چکیده
  چکیده وجود اقوام مختلف در درون جامعه کهن ایران، موجبات داد و ستد فرهنگی و اجتماعی را در طول تاریخ فراهم آورده است چرا که ایران کشوری چند قومی است. دوام و استمرار هویت فرهنگ ایرانی در طول تاریخ، مدیون گروه ...  بیشتر