نقش جایگاه هنجاری اتحادیه اروپا در بالکان غربی
1. نقش جایگاه هنجاری اتحادیه اروپا در بالکان غربی

احمد نقیب زاده؛ حسین تفضلی؛ مهدی نیکخواه قمی

دوره 8، شماره 29 ، بهار 1394، ، صفحه 83-114

چکیده
  اتحادیه اروپا یکی از مهمترین بازیگران بین المللی است که در صدد است علاوه بر گسترش نفوذ اقتصادی خود، در مقام یک قدرت بزرگ فراملی ظاهر شود و در این راستا به ویژه بعد از معاهده ماستریخت گام های مهمی در جهت ...  بیشتر