تحویل نظریه سازه انگاری از روابط بین الملل به مباحث علوم سیاسی
1. تحویل نظریه سازه انگاری از روابط بین الملل به مباحث علوم سیاسی

مجید حسینی صیادنورد؛ محمدرضا مایلی

دوره 13، شماره 50 ، تابستان 1399، ، صفحه 131-160

چکیده
  ویژگی مشترک میان سازه انگاران، توجه به رابطه تکوینی و ساختارمند میان ساختار و کارگزار است. حال سئوال این است که آیا می توان از مولفه ها و متغیرهای پژوهشی نظریه سازه انگاری در حوزه مطالعاتی داخلی یک کشور ...  بیشتر
قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
2. قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

محمدرضا مایلی؛ مریم مطیعی

دوره 9، شماره 35 ، پاییز 1395، ، صفحه 190-207

چکیده
  چکیده   در چند دهه اخیر، کشورهای مختلف تمایل به استفاده از قدرت نرم یافته اند. قدرتی که ﺗﺄکید بر استفاده از ابزارهایی در راستای ایجاد جذابیت برای ﺗﺄثیرگذاری و افزایش نفوذ در سایر کشورها دارد. جمهوری ...  بیشتر
جنگ سرد نوین و رقابت بین قدرت های جهانی در فضای سایبری
3. جنگ سرد نوین و رقابت بین قدرت های جهانی در فضای سایبری

محمدرضا مایلی؛ محمدسعید بهمنی

دوره 5، شماره 20 ، زمستان 1391، ، صفحه 133-167

چکیده
  چکیده اگر تا همین چند سال پیش، جنگ سرد و رقابت تسلیحاتی دو قدرت بزرگ غرب و شرق، دل نگرانی اول حاکمان و مردمان جهان بود؛ اما امروزه، جنگ سایبری و رقابت تسلیحات سایبری، آن هم نه در دو جبهه که در تمامی کره ...  بیشتر