دیالکتیک و عناصر بنیادین اندیشه های سیاسی فردوسی
1. دیالکتیک و عناصر بنیادین اندیشه های سیاسی فردوسی

علی اکبر امینی؛ عقیل گودرزی

دوره 4، شماره 14 ، بهار 1390، ، صفحه 9-28

چکیده
  چکیده شاهنامه کتاب نبرد بین خوبی و بدی است که از آئین مزدائی و اندیشه ایران پیش از اسلام مایه گرفته است. در دوره اساطیری و پهلوانی تا پایان پادشاهی کیانیان، این نبرد به نحو روشن و مداوم دنبال می شود. جهان ...  بیشتر
مبانی فکری خشونت سیاسی در بنیاد گرایی اسلامی
2. مبانی فکری خشونت سیاسی در بنیاد گرایی اسلامی

علی اکبر امینی؛ قاسم حزباوی

دوره 3، شماره 12 ، پاییز 1389، ، صفحه 65-100

چکیده
  چکیده در این مقاله تلاش شده است تا ضمن آشنایی با نگرش بنیاد گرایان به دولت و جامعه، خاستگاه خشونت و مبانی فکری آن مورد بررسی قرار گیرد.آنچه امروزه از بنیاد گرایی اسلامی در برداشت های مختلف دریافت می شود، ...  بیشتر