توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک و بازموازنه نفوذ اقتصادی چین
1. توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک و بازموازنه نفوذ اقتصادی چین

محمد تقی زاده انصاری

دوره 9، شماره 34 ، تابستان 1395، ، صفحه 9-42

چکیده
  مشارکت فراپاسیفیک یا توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک فراتر از تاثیرات اقتصادیش پیامدهای مهم ژئوپولیتیکی در آسیا پاسیفیک دارد. این توافق مولفه ای مهم از استراتژی بازگشت ایالات متحده به آسیا پاسیفیک است ...  بیشتر