مواضع اتحادیه اروپا در مورد کشورهای حوزه بالکان با محوریت بوسنی
1. مواضع اتحادیه اروپا در مورد کشورهای حوزه بالکان با محوریت بوسنی

مرتضی محمودی؛ غلامحسین سیدصالحی

دوره 9، شماره 33 ، بهار 1395، ، صفحه 55-77

چکیده
  چکیده از نظر کشورهای اروپایی، منطقه بالکان نه یک بخش از اروپا بلکه حوزه‌ای اروپایی- آسیایی است که حائل بین دو قاره قرار گرفته است و با توجه به ویژگی‌های طبیعی و ژئوپلیتیکی که دارد در سال‌های اخیر مورد ...  بیشتر