دکترین مسئولیت حمایت شورای امنیت در بحران یمن و سازوکارهای قدرت در خاورمیانه
1. دکترین مسئولیت حمایت شورای امنیت در بحران یمن و سازوکارهای قدرت در خاورمیانه

آزاده الفتی؛ فرزاد رستمی؛ قدرت احمدیان

دوره 13، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 9-41

چکیده
  بنا به گزارش نهادهای بین­المللی حقوق بشری، وضعیت حاکم در یمن گویای یک وضعیت بحرانی در این کشور است به نحوی که هیچ نهادی در این کشور قادر به تأمین امنیت مردم آن نیست. در چنین شرایطی شورای امنیت می­بایست ...  بیشتر