نیروی کار مهاجر در فراسوی مرزها: منازعه برسر نظم و سود
1. نیروی کار مهاجر در فراسوی مرزها: منازعه برسر نظم و سود

احمد ساعی؛ عبدالمجید سیفی

دوره 4، شماره 16 ، پاییز 1390، ، صفحه 129-150

چکیده
  چکیده این مقاله به بررسی مهاجرت نیروی کار از کشورهای کمتر توسعه یافته به کشورهای توسعه یافته و تضادهایی که در این قالب در کشورهای توسعه یافته ایجاد می شود، می پردازد. این مهاجرت ها باعث ایجاد یک چالش بزرگ ...  بیشتر