دیالکتیک و عناصر بنیادین اندیشه های سیاسی فردوسی
1. دیالکتیک و عناصر بنیادین اندیشه های سیاسی فردوسی

علی اکبر امینی؛ عقیل گودرزی

دوره 4، شماره 14 ، بهار 1390، ، صفحه 9-28

چکیده
  چکیده شاهنامه کتاب نبرد بین خوبی و بدی است که از آئین مزدائی و اندیشه ایران پیش از اسلام مایه گرفته است. در دوره اساطیری و پهلوانی تا پایان پادشاهی کیانیان، این نبرد به نحو روشن و مداوم دنبال می شود. جهان ...  بیشتر