تحلیل روش و اهداف سیاسی مداخله سایبری عناصر منسوب به روسیه در انتخابات ریاست جمهوری2016 آمریکا
1. تحلیل روش و اهداف سیاسی مداخله سایبری عناصر منسوب به روسیه در انتخابات ریاست جمهوری2016 آمریکا

سعیده مرادی فر؛ علی امیدی

دوره 12، شماره 47 ، پاییز 1398، ، صفحه 9-37

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.24234974.1398.12.47.1.6

چکیده
  چکیده با استناد به شواهدی که برخی منابع آمریکایی‌ ارائه می‌کنند روسیه با تکیه بر توان سایبری و عملیاتی از پیش طراحی شده توانست بر انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا اثرگذار باشد و با بکارگیری تکنولوژی‌های ...  بیشتر