مطالعه تطبیقی سیاستگذاری ایران و کره جنوبی در عرصه صنعت خودرو
1. مطالعه تطبیقی سیاستگذاری ایران و کره جنوبی در عرصه صنعت خودرو

سید اسمعیل حسینی‌گلی؛ احمد ساعی

دوره 10، شماره 39 ، پاییز 1396، ، صفحه 9-29

چکیده
  چکیده صنعت خودروسازی در ایران و کره جنوبی هم‌زمان در برهه خاصی آغاز شد، اما دستاوردهای دو کشور در این عرصه قابل قیاس نیست. کره توانست به پنجمین خودروساز جهان تبدیل شود، اما ایران در این عرصه کاملاً ناکام ...  بیشتر