ژئوپلتیک احساس و روابط ایران و آمریکا (با تأکید بر بحران گروگان گیری)
1. ژئوپلتیک احساس و روابط ایران و آمریکا (با تأکید بر بحران گروگان گیری)

مهدی محمدنیا؛ ناصر پورحسن

دوره 12، شماره 47 ، پاییز 1398، ، صفحه 121-150

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.24234974.1398.12.47.4.9

چکیده
  چکیده خروج آمریکا از برجام در روز 13 آبان 97، بار دیگراهمیت این روز تاریخی را برای آمریکایی‌ها روشن ساخت. روابط ایران با آمریکا نسبت به سایر قدرت­های بزرگ، عمرکوتاهی دارد. کودتای 28 مرداد و اشغال سفارت ...  بیشتر