سنجش نقش روحانیت در جنبش ملی شدن صنعت نفت در ایران
1. سنجش نقش روحانیت در جنبش ملی شدن صنعت نفت در ایران

ملک تاج خسروی؛ زهرا مسعود

دوره 5، شماره 18 ، تابستان 1391، ، صفحه 93-124

چکیده
  چکیده بعد از انقلاب مشروطیت دومین تند باد دگرگونی اجتماعی در ایران نهضت ملی شدن نفت و تحولات مربوط به آن است. جنبش ملی شدن صنعت نفت، مهمترین حرکت ضد استعماری در دهه 1330 ش (1950 م) در منطقة خاورمیانه بود. ملی ...  بیشتر