سیاستهای مهاجرتی و تاثیر آن بر روابط خارجی اتحادیه اروپا
1. سیاستهای مهاجرتی و تاثیر آن بر روابط خارجی اتحادیه اروپا

منصور رحمانی؛ میلاد ادیب سرشکی

دوره 7، شماره 25 ، بهار 1393، ، صفحه 9-42

چکیده
  موضوع مهاجرت در اتحادیه¬ اروپا در سالهای اخیر توجهات بسیاری را به خود معطوف داشته است به طوری که از یک مسأله¬ درونی در کشورهای اتحادیه به یک مسأله¬ خارجی مبدل گشته و در حال حاضر جزء الویت¬های سیاست ...  بیشتر