الگوهای رفتاری سیاست خارجی روسیه در خاورمیانه پس از خیزش‌های عربی
1. الگوهای رفتاری سیاست خارجی روسیه در خاورمیانه پس از خیزش‌های عربی

سیدحسن میرفخرائی

دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 149-174

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.24234974.1399.13.4.8.4

چکیده
  با آغاز موج تحولات خاورمیانه در نتیجه خیزش‌های مردمی از سال 2011، شاهد یک تکامل رفتاری در سیاست خارجی روسیه بوده‌ایم. رفتاری که شاید بتوان آن را در قالب رئالیسم تهاجمی ارزیابی کرد. در این راستا روسیه در ...  بیشتر
سیاست خارجی روسیه در خاورمیانه
2. سیاست خارجی روسیه در خاورمیانه

محمد سهرابی

دوره 7، شماره 25 ، بهار 1393، ، صفحه 113-144

چکیده
  وقوع انقلاب¬ها در شمال آفریقا و تسری آن به خاورمیانه سبب شد تا بازیگران منطقه¬ای و فرا¬منطقه¬ای، رویکردهای متفاوتی را در منطقهخاورمیانه اتخاذ نمایند. روسیه، به¬عنوان یکی از بازیگران فرا¬منطقه¬ای ...  بیشتر