رویکرد سیاست خارجی روسیه از سال 1991 تا 2011
1. رویکرد سیاست خارجی روسیه از سال 1991 تا 2011

احمد بخشایش اردستانی

دوره 6، شماره 24 ، زمستان 1392، ، صفحه 9-36

چکیده
  چرچیل نخست وزیر وقت انگلیس در 1939 چنین ابراز نمود که "اقدامات روسیه قابل پیش بینی نیست. چون روسیه معمایی است که به طور اسرارآمیزی در یک راز پیچیده است". برخی از نخبگان سیاسی ایران نیز روسیه را متحد غیرقابل ...  بیشتر