روابط نظامی و تسلیحاتی شمال و جنوب: بررسی موردی مجتمع-های نظامی- صنعتی ایالات متحده آمریکا
1. روابط نظامی و تسلیحاتی شمال و جنوب: بررسی موردی مجتمع-های نظامی- صنعتی ایالات متحده آمریکا

صادق سلیمی نمین

دوره 6، شماره 24 ، زمستان 1392، ، صفحه 125-156

چکیده
  از دیدگاه برخی نظریات روابط بین الملل مانند نظریه واقع گرایی، ذات انسان ها شرور و بد طینت است و انسان ها در راستای کسب قدرت به هیچ آیین اخلاقی جز قدرت پایبند نبوده و سیاست و اخلاق دو مفهوم جداگانه و بدون ...  بیشتر