کالبدشکافی انقلاب صورتی در یمن و نقش عربستان در سرکوب آن
1. کالبدشکافی انقلاب صورتی در یمن و نقش عربستان در سرکوب آن

حبیب اله ابوالحسن شیرازی؛ سیدرضا مظلوم طبائی زواره

دوره 6، شماره 21 ، بهار 1392، ، صفحه 37-76

چکیده
  ظهور خیزش های اسلامی در کشورهای خاورمیانه یک رویداد غیر منتظره در سال های اولیه هزاره سوم بود. انقلاب صورتی یمن پس از مراحل اولیه از انقلاب یاسمین تونس و همزمان با انقلاب لوتوس مصر و خیزش های مردمی در ...  بیشتر