الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، فرصت ها و تهدیدها
1. الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، فرصت ها و تهدیدها

جعفر قامت؛ پرتو صابری قمی

دوره 5، شماره 18 ، تابستان 1391، ، صفحه 179-212

چکیده
  چکیده توسعه منابع انسانی یکی از عوامل مهم دستیابی به توسعه پایدار و متوازن می باشد و دراین راستا موضوع زنان بعلت مسئولیت سنگین اجتماعی و خانوادگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به بی عدالتی تاریخی ...  بیشتر
مشارکت سیاسی زنان افغانستان در ساختار جدید قدرت پس از حادثه 11 سپتامبر
2. مشارکت سیاسی زنان افغانستان در ساختار جدید قدرت پس از حادثه 11 سپتامبر

مجتبی مقصودی؛ ساحره غله دار

دوره 4، شماره 17 ، زمستان 1390، ، صفحه 179-210

چکیده
  چکیده: روی کار آمدن نظام سیاسی جدید در افغانستان پس از حادثه 11 سپتامبر در سال 2001 موجب گردید تا مسئله مشارکت سیاسی زنان در این کشور مورد بازنگری قرار گیرد. تلاش برای برقراری نظام دمکراتیک و توجه این نظام ...  بیشتر