تأثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقاء سیاستگذاری
1. تأثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقاء سیاستگذاری

عباسعلی رهبر؛ فاطمه حیدری

دوره 4، شماره 14 ، بهار 1390، ، صفحه 219-253

چکیده
  چکیده سرمایه اجتماعی مفهوم نوینی است که از علوم اجتماعی وارد عرصه علوم سیاسی گردیده و دامنه پژوهشی، کاربرد و تأثیرگذاری و تأثیر پذیری بالقوه و بالفعل گسترده­ای در صحنه روابط جامعه و حکومت دارد. سرمایه ...  بیشتر