الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، فرصت ها و تهدیدها
1. الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، فرصت ها و تهدیدها

جعفر قامت؛ پرتو صابری قمی

دوره 5، شماره 18 ، تابستان 1391، ، صفحه 179-212

چکیده
  چکیده توسعه منابع انسانی یکی از عوامل مهم دستیابی به توسعه پایدار و متوازن می باشد و دراین راستا موضوع زنان بعلت مسئولیت سنگین اجتماعی و خانوادگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به بی عدالتی تاریخی ...  بیشتر