نقش بازیگران منطقه ای در فرایند دولت سازی افغانستان در دوران طالبان و پسا طالبان
1. نقش بازیگران منطقه ای در فرایند دولت سازی افغانستان در دوران طالبان و پسا طالبان

محمدجواد آقاجری؛ مرتضی کریمی

دوره 8، شماره 30 ، تابستان 1394، ، صفحه 57-104

چکیده
  چکیده نقش بازیگران منطقه ای در فرایند دولت سازی افغانستان در دوران طالبان و بعد از سقوط وی را می توان بر حسب میزان نفوذ و تاثیر گذاری به سه دسته بازیگران اصلی شامل ایران، پاکستان و روسیه و بازیگران پیرامونی ...  بیشتر
نقش جامعه پذیری سیاسی در شکل گیری طالبانیزم در افغانستان
2. نقش جامعه پذیری سیاسی در شکل گیری طالبانیزم در افغانستان

احمد بخشایشی اردستانی؛ پرویز میرلطفی

دوره 4، شماره 14 ، بهار 1390، ، صفحه 29-56

چکیده
  چکیده نوشتار حاضر در پی علت یابی ظهور پدیده طالبان است. گرچه علل تام این پدیده سلسله عللی است که در دو حوزه درونی و بیرونی زمینه ساز شکل گیری طالبان هستندوبا در نظر گرفتن این نکته که علل بیرونی این پدیده ...  بیشتر