مبانی فکری خشونت سیاسی در بنیاد گرایی اسلامی
1. مبانی فکری خشونت سیاسی در بنیاد گرایی اسلامی

علی اکبر امینی؛ قاسم حزباوی

دوره 3، شماره 12 ، پاییز 1389، ، صفحه 65-100

چکیده
  چکیده در این مقاله تلاش شده است تا ضمن آشنایی با نگرش بنیاد گرایان به دولت و جامعه، خاستگاه خشونت و مبانی فکری آن مورد بررسی قرار گیرد.آنچه امروزه از بنیاد گرایی اسلامی در برداشت های مختلف دریافت می شود، ...  بیشتر