همگرایی منطقه ای قفقاز جنوبی: موانع و چالشها از منظر جمهوری اسلامی
1. همگرایی منطقه ای قفقاز جنوبی: موانع و چالشها از منظر جمهوری اسلامی

جمشید ثریا

دوره 3، شماره 12 ، پاییز 1389، ، صفحه 169-198

چکیده
  چکیده فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تأسیس جمهوری های تازه استقلال یافته، وضعیت جدیدی را در مرزهای شمالی جمهوری اسلامی ایران بوجود آورده است. مقاله حاضر به بررسی موضوع همگرایی منطقه ای در منطقه قفقاز جنوبی ...  بیشتر