اندونزی قدرتی نو ظهور در آسیا و پویا در نظام بین الملل
1. اندونزی قدرتی نو ظهور در آسیا و پویا در نظام بین الملل

اسماعیل بایبوردی؛ محمد خوش هیکل آزاد

دوره 5، شماره 20 ، زمستان 1391، ، صفحه 41-64

چکیده
  چکیده بسیاری از پژوهشگران غربی و شرقی، قرن بیست و یکم را قرن آسیا می دانند و در این ارتباط می توان اندونزی را در جنوب شرقی آسیا به عنوان قدرت میانه یا قدرت نوظهور آسیا مطرح نمود و با حضور این کشور در گروه ...  بیشتر