جنگ سرد نوین و رقابت بین قدرت های جهانی در فضای سایبری
1. جنگ سرد نوین و رقابت بین قدرت های جهانی در فضای سایبری

محمدرضا مایلی؛ محمدسعید بهمنی

دوره 5، شماره 20 ، زمستان 1391، ، صفحه 133-167

چکیده
  چکیده اگر تا همین چند سال پیش، جنگ سرد و رقابت تسلیحاتی دو قدرت بزرگ غرب و شرق، دل نگرانی اول حاکمان و مردمان جهان بود؛ اما امروزه، جنگ سایبری و رقابت تسلیحات سایبری، آن هم نه در دو جبهه که در تمامی کره ...  بیشتر