قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
1. قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

محمدرضا مایلی؛ مریم مطیعی

دوره 9، شماره 35 ، پاییز 1395، ، صفحه 190-207

چکیده
  چکیده   در چند دهه اخیر، کشورهای مختلف تمایل به استفاده از قدرت نرم یافته اند. قدرتی که ﺗﺄکید بر استفاده از ابزارهایی در راستای ایجاد جذابیت برای ﺗﺄثیرگذاری و افزایش نفوذ در سایر کشورها دارد. جمهوری ...  بیشتر
جایگاه انرژی در سیاست خاورمیانه ای چین
2. جایگاه انرژی در سیاست خاورمیانه ای چین

علیرضا سلطانی؛ مریم درخشنده لزرجانی؛ محمد ره گوی

دوره 4، شماره 16 ، پاییز 1390، ، صفحه 197-229

چکیده
  چکیده دقت در وضعیت انرژی چین نشان می دهد که از یکسو تقاضای انرژی در این کشور به تبع رشد و توسعه اقتصادی آن به شدت در حال افزایش است و از دیگر سو به دلیل کمبود منابع داخلی، وابستگی این کشور به منابع بین المللی ...  بیشتر