نقش جامعه پذیری سیاسی در شکل گیری طالبانیزم در افغانستان
1. نقش جامعه پذیری سیاسی در شکل گیری طالبانیزم در افغانستان

احمد بخشایشی اردستانی؛ پرویز میرلطفی

دوره 4، شماره 14 ، بهار 1390، ، صفحه 29-56

چکیده
  چکیده نوشتار حاضر در پی علت یابی ظهور پدیده طالبان است. گرچه علل تام این پدیده سلسله عللی است که در دو حوزه درونی و بیرونی زمینه ساز شکل گیری طالبان هستندوبا در نظر گرفتن این نکته که علل بیرونی این پدیده ...  بیشتر