جستارهایی در باب الیتیسم کلاسیک با تأکید بر آراء ویلفردو پاره تو
1. جستارهایی در باب الیتیسم کلاسیک با تأکید بر آراء ویلفردو پاره تو

محمدحسین رفیعی؛ سید محمدجواد قربی

دوره 4، شماره 14 ، بهار 1390، ، صفحه 185-218

چکیده
  چکیده جوامع بشری از نیروهای اجتماعی مختلفی سازمان می یابند که هر کدام دارای خصال ومولفه های مربوط به خویش هستند که بررسی هریک از آنها درجای خودشان حائز اهمیت است. یکی از این نیروهای اجتماعی موثر در سطح ...  بیشتر