فرصتها و تهدیدهای روند ملت سازی در افغانستان برای ایران
1. فرصتها و تهدیدهای روند ملت سازی در افغانستان برای ایران

محمدجواد حق شناس؛ عمران یوسفی

دوره 3، شماره 13 ، زمستان 1389، ، صفحه 95-124

چکیده
  چکیده افغانستان به لحاظ حضور در محیط استراتژیک ایران یکی از مهمترین حلقه های آن به شمار می رود. اهمیت راهبردی افغانستان برای ایران بسیار مهم است. محیط استراتژیک ایران چنان است که افغانستان یکی از مهمترین ...  بیشتر