علت کاوی گرایش ترکیه به برنامه هسته ای (2016- 1955)
1. علت کاوی گرایش ترکیه به برنامه هسته ای (2016- 1955)

فرشته میرحسینی؛ محمدصادق کوشکی

دوره 10، شماره 38 ، تابستان 1396، ، صفحه 107-131

چکیده
  چکیده اگرچه در حال حاضر در منطقه آسیای جنوب غربی، ج.ا.ایران تنها کشور دارای نیروگاه هسته­ای است اما در سالهای آتی، کشوری بی­رقیب در صنعت هسته­ای باقی نخواهد ماند. بررسی روند تحولات و آمارها نشان ...  بیشتر
بررسی همکاری های هسته ای ایران و روسیه با تاکید بر دو دولت سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد
2. بررسی همکاری های هسته ای ایران و روسیه با تاکید بر دو دولت سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد

داوود هرمیداس باوند؛ طاهره میرزائی

دوره 5، شماره 19 ، پاییز 1391، ، صفحه 103-118

چکیده
  چکیده ایرانوروسیهسیاستخارجیمبتنیبرزنهارهاونویدهاییدرطولتاریخداشتهاند. اگربهدورهجدیدروابطایرانوروسیهنظریافکندهشود،اینروابطحولیکمحوراساسیوبنیادینشکلگرفتهاستتحتعنوان «همکاریهایهستهای». ...  بیشتر