اسلام سیاسی و نظم امنیتی غرب آسیا
1. اسلام سیاسی و نظم امنیتی غرب آسیا

جهانبخش ایزدی؛ حمید رضا اکبری

دوره 9، شماره 35 ، پاییز 1395، ، صفحه 45-67

چکیده
  برای ترسیم افق امنیتی منطقه غرب آسیا - پس از انقلاب‌های عربی سال 2011 -  ضروری است مؤلفه‌ها، متغیرها و عناصر مهم آن از جمله اسلام سیاسی مورد واکاوی قرارگیرد. بر این پایه، اسلام سیاسی از عمده‌ترین جریان‌ها ...  بیشتر