دیپلماسی فرهنگی و نقش انجمن های دوستی در روابط بین الملل
1. دیپلماسی فرهنگی و نقش انجمن های دوستی در روابط بین الملل

حبیب اله ابوالحسن شیرازی

دوره 10، شماره 38 ، تابستان 1396، ، صفحه 9-25

چکیده
  چکیده نقش آفرینی تشکلهای غیردولتی درحقیقت تبلور حضور رسمی و سازمان یافته مردم  یک کشور در روابط خارجی و روند تعاملی جامعه جهانی تلقی می­شوند؛ از این رو انجمن­های دوستی یکی از بازیگران ﻣﺆثر حوزه ...  بیشتر