ادراکات توسعه گرای دنگ شیائو پینگ و عادی‌سازی سیاست چین در قبال آمریکا
1. ادراکات توسعه گرای دنگ شیائو پینگ و عادی‌سازی سیاست چین در قبال آمریکا

امیر محمد حاجی یوسفی؛ سید مهدی حبیبی

دوره 12، شماره 48 ، زمستان 1398، ، صفحه 9-41

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.24234974.1398.12.48.1.8

چکیده
  چرایی عادی‌سازی سیاست چین در قبال آمریکا در دهه 1970، پرسشی اصلی پژوهش حاضر است. در پاسخ، نگارندگان این فرضیه را مورد راستی آزمایی قرار می‌دهند که «روی کار آمدن رهبران جدید با ادراکات متفاوت از رهبران ...  بیشتر