اهمیت و جایگاه فناوری برتر در راهبرد سیاست خارجی چین در قبال اسرائیل
1. اهمیت و جایگاه فناوری برتر در راهبرد سیاست خارجی چین در قبال اسرائیل

محمدحسن شیخ الاسلامی؛ مهدی سلامی زواره؛ مهرداد فلاحی بَرزُکی

دوره 12، شماره 48 ، زمستان 1398، ، صفحه 93-128

چکیده
  چین و اسرائیل از بسیاری جهات با یکدیگر متفاوتند. چین دارای ده شهر است که به تنهایی از جمعیت کل اسرائیل بیشتر است. هیچ اجتماع یهودی در چین و هیچ اجتماع چینی در اسرائیل وجود ندارند. اسرائیل با مهمترین رقیب ...  بیشتر