منازعه غرب و روسیه در قالب انقلاب های نارنجی و آبی در اوکراین

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

دانشیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

با وقوع انقلاب نارنجی در سال 2004 با آنکه نظام سیاسی دراوکراین دگرگون نشد ولی دریک جابجایی قدرت درسطح دولت، حزب "مناطق اوکراین" در انقلابی آبی رنگ در سال 2010 به رهبری" یاناکوویچ" که روس گرا بود، جای خود را به غرب گرایان به رهبری مشترک "پوروشنکو" و "تیموشنکو" داد. این جابجایی قدرت که توام با خشونت انجام گرفت باردیگر شکاف موجود بین مردم شرق اوکراین طرفدارنزدیک شدن بیشتر به روسیه و غرب اوکراین که هوادار عضویت در اتحادیه اروپا و داشتن روابط نزدیکتری با آمریکا هستند، را بیشتر کرد. کشورهای غربی و روسیه هر کدام در پی جذب اوکراین به سمت خود هستند. اما در حالی که مسکو حضور ناتو و اتحادیه اروپا را در مرزهای خود تهدیدی بر موجودیت روسیه دیده و حاضر به پرداخت هزینه هنگفت سیاسی- اقتصادی برای جلوگیری از این اتفاق است، اتحادیه اروپا آمادگی پرداخت هزینه های جذب این کشور را ندارد. به نظر می رسد کی یف از حمایت همه جانبه اتحادیه اروپا از این کشور در قبال روسیه قطع امید کرده و خواهان حضور واشنگتن است که مواضع سر سخت تری نسبت به بحران اوکراین دارد می باشد. این مقاله سعی دارد ضمن تشریح دو انقلاب نارنجی و آبی در اوکراین، به ریشه‌های درگیری‌های موجود دراین کشور در سه سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی و در نهایت رقابت غرب و روسیه در اوکراین را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. واژگان کلیدی: اوکراین، انقلاب نارنجی، انقلاب آبی، غرب، روسیه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conflict between West and Russia in the Shape of Orange and Blue Revolutions in Ukraine

نویسنده [English]

  • Habibollah AbolhassanShirazi
Associate Professor of Islamic Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

With appearance of the Orange Revolution in Ukrainein2004, although the political system did not change however a shift of power with in the government occurred by the "Regions of Ukraine" party on the blue revolution in 2010 under the pro-Russian leadership of "Yanakvvych" and was replaced by the common West led way of "Purshnkev" and "Tymoshenko". This shift of power thatwasviolentonce again showed the gapbetweentheEastUkrainewho is pro-Russian andWestUkraine who are thepro-union membershipinEurope andhavingclose relationswithAmerica in further shape. Western countries andRussia havesoughtto attractUkraine.But whileMoscow considered NATO's presence andEuropean Union in its bordersas a threatandis willing topayenormouseconomic and political expenses in order toprevent this from happening, butEuropeanUnion is notprepared topay fortheabsorptionof this country. It seemsKievinsupportoftheEuropeanUniontowardsRussiahaslost hope andwantedWashington presence which hasatougherstancetowardUkraine's crisis.This paperis also attempting todescribetwoblue andorangerevolutionsin Ukraine,the roots of theconflictsexistingin the countryatthree national, regionalandinternational levels andthecompetitivenessof the West andRussiain Ukrainewillbe reviewed andanalyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ukraine
  • Orange Revolution
  • Blue Revolution
  • West
  • Russia