نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

با به قدرت رسیدن نومحافظه کاران در آمریکا و متعاقب حمله تروریستی به برج های سازمان تجارت جهانی در 11 سپتامبر 2001- به عنوان تأثیرگذارترین حادثه تروریستی و نقطه عطفی در روابط بین¬الملل- مقوله تروریسم به یکی از مهمترین دستورکارهای امنیتی تبدیل شد. در واقع تروریسم بعد از 11سپتامبر خود به عاملی در جهت شکل دهی به سیاست خارجی برخی کشورها تبدیل شده و در عرصه سیاست بین الملل هرکشوری براساس ارزشها و هنجارهای مدنظر خود به مقابله با تهدیدات نامتقارن و تروریسم پرداخته، استراتژی خاصی را اتخاذ نموده و در همین راستا در آمریکا پس از 11سپتامبر دکترین جنگ علیه تروریسم و مبارزه با تسلیحات کشتار جمعی توسط نومحافظه کاران تدوین گردید. اتحادیه اروپا هم راهبرد مقابله با تسلیحات کشتار جمعی را به تصویب سران اتحادیه رساند. این امر سبب شد تا قدرتهای بزرگ به ائتلاف ضد تروریسم بپیوندند. در راستای مبارزه با تروریسم، حملات تروریستی 11سپتامبر شرایط و بستر لازم را برای آمریکا جهت حمله به افغانستان در سال 2001 و متعاقباً حمله به عراق در سال 2003 بدون همراهی و مشارکت کشورهای اتحادیه اروپا بویژه فرانسه و آلمان و با بی¬اعتنایی به سازمان ملل فراهم کرد که این مسأله مهمترین شکاف در روابط فراآتلانتیکی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم را بوجود آورد. این مقاله در صدد مطالعه تطبیقی استراتژی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در مقابله با تروریسم می¬باشد. واژگان¬کلیدی: استراتژی، تروریسم، چندجانبه گرایی، یکجانبه گرایی، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing Study of Strategies of the EU and U.S. in relation to Combat with Terrorism

نویسنده [English]

  • Ardeshir Sanaie

Assistant Professor of Islamic Azad University, Central Tehran Branch

چکیده [English]

Up sep.11, 2011 terrorist attacks to world trade organization (WTO) as most effective terrorist
attacks which was regarded as turning point at international relations: the issue of terrorism
was changed into security agenda. In fact sep.11,2001 terrorist attacks: the issue of terrorism
was changed into factor in the way of formation to foreign policy of some countries and in the
field of international policy: each country based on its values and norms fight against
asymmetric threats and terrorism and selected specific strategy. In his way following up sep.11,
2011 terrorist attacks in U.S.A the doctrine of war against terrorism and combat with mass
destruction weapons was compiled by neoconservative party. E.U. approved strategy of combat
with mass destruction weapons: which resulted in coalition of great worlds powers against
terrorism. In the way of combat with terrorism, Sep.11, 2011 terrorist attacks prepared suitable
grounds for attacks of U.S.A to Afghanistan in year 2001 and following up attack to Iraq in year
2003 without accompany of EU countries such as: France and Germany and regardless to U.N.
which resulted in great gap between relations of EU beyond Atlantic region and U.S.A in the
field of combat with terrorism. In the present research it is dealt with this question that: What
is similarity and difference among strategies of EU and U.S.A in relation to combat with
terrorism? 

کلیدواژه‌ها [English]

  • United States of America
  • European Union
  • Multilateralism
  • Unilateralism
  • terrorism
  • strategy
  • 11
  • 2011 Terrorist Attacks