نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

چکیده ایده‌ صهیونیزم محصول قرن نوزدهم و ناشی از نوعی برداشت سیاسی از مذهب یهود بوده که به تدریج و با حمایت‌های دول غربی در قرن بیستم توانست با ایجاد یک گفتمان مشترک، افکار عمومی یهودیان را معطوف به سرزمین فلسطین نماید و با تشکیل دولت یهودی، ضمن دادن نوید آرامش به یهودیان مهاجر در سرزمین تعیین شده، ایده‌ فراسرزمینی نیل تا فرات را نیز مطرح نمود. اما این اجتماع چندپاره پس از گردهم آمدن با چالش‌های مختلفی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، جمعیتی، استراتژیک و بالاخره فکری، هویتی و گفتمانی مواجه می‌باشد به نحوی که تغییرات وسیعی در حوزه‌ اندیشه‌ حاکم بر تشکیل دولت یهودی خود را نمایان نموده است. تغییراتی در سطوح دانشگاهی و آکادمیک درونی اسرائیل که با بازنگری در صورت بندی‌های گفتمان صهیونیزم، آسیب‌شناسی و سنجش میزان تحقق وعده‌ها و اهداف، چالش نوین فکری را پیش روی جامعه و هیئت حاکمه‌ این رژیم قرار داده است. این روند تشابهات بسیاری با جریان پسامدرنیسم در برابر مدرنیته در غرب دارد. عبور از این بن‌بست فکری و عملی از طریق گفتمان‌های جایگزین و راهکارهای نوینی که با توجه به واقعیات درونی و بیرونی اسرائیل در منطقه‌ خاورمیانه در حال طرح شدن است، گمانه‌هایی را پیرامون اقبال عمومی به پیشنهاد فکری نوین، دارای تطابق بیشتر با واقعیات و احتمال سقف گونگی و جایگیری آن، رهنمون خواهد ساخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Post-Zionism Discourse & Israel Future, Opportunities &Threats

نویسنده [English]

  • Ehsan Jannati

Ph.D. Student at the Islamic Azad University, Central TehranBranch

چکیده [English]

Zionism is the product of a political interpretation of the Jewish religion in the nineteenth century, which could gradually and with the support of western countries make a unified discourse and focus Jews’ public opinion on Palestine territory, and with the establishment of a Jewish state in Middle East in addition to giving the promise of peace to the Jewish refugees in the specified land, proposed the para territorial idea of from Nile to Euphrates, but this fragmented society is faced with different challenges in political, sociological, population, strategic areas and intellectual, identity discourse issues, so that vast changes has happened in the dominating ideas underlying the foundation of a Jewish state. The changes in academic levels inside Israel, which has brought in new intellectual challenges to society and the governing board, by reviewing and revising the formation of Zionist discourse consideration and evaluation of the achievement of the aims and objectives. The process has many similarities with the flow of post modernism against modernism in west. Transition from this intellectual operational stalemate point is possible through alternative discourses and new resolutions which are in accordance with the internal and external realities of Israel and the region. Suppositions show public interest would be drawn to the new intellectual proposition which is more conforming with the reality & probability of arc-typical & station.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse
  • zionism
  • Post-Zionism
  • modernism
  • post-modernism
  • Arc-Typical