نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

 اسرائیل پیوسته می کوشد تا خود را یکی از تهدید¬های جدی علیه جمهوری اسلامی ایران نشان دهد. مقامات اسرائیلی از سال 1990 به بعد بارها اذعان کرده¬اند که در صورت دست¬یابی ایران به سلاح هسته ای و تکمیل نیروگاه هسته ای بوشهر آن را مورد حمله نظامی قرار خواهند داد. گفتمان های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برپایه انقلاب اسلامی از عامل فرهنگی - دینی تاثیر عمیقی پذیرفته است. دیدگاه استقلال طلبی و نفی سلطه، اسلام گرایی و نفی برتری قومی و نژادی، تاکید بر وحدت گرایی اسلامی، گفتمان مظلوم محور، حمایت قاطع از مردم فلسطین و طرد نیرو های خارجی از منطقه همگی از اینگونه گفتمان و دیدگاه نشات می¬گیرد. مقامات اسرائیلی دلایل دشمنی خود را حمایت ایران از گروه ها و جنبش های اسلامی مخالف اسرائیل، مخالفت ایران با روند صلح خاورمیانه و دستیابی ایران به سلاح های کشتار جمعی می دانند. بر این اساس، با بزرگ جلوه دادن تهدید ایران در اذهان دیگران در پی بکارگیری ابزارهای متعدد علیه جمهوری اسلامی ایران می باشد؛ در حالی که ایران در پی انرژی صلح آمیز هسته¬ای جهت بهره¬گیری از فناوری و تکنولوژی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

National Security of Israel and Strategy of Military Threat against Iran

نویسنده [English]

  • Morteza Mahmoodi1

Assistance Professor of Islamic Azad University SaremShiravand

چکیده [English]

Israel is one of the most serious threats against the Islamic Republic of Iran. Since 1990 Israeli authorities have repeatedly announced that if Iran reach nuclear bomb and complete Bushehr nuclear plant, they will attack it. Iran's discourse after Islamic Republic revolution have been deeply affected by cultural – religious factors, Independence and rejection of the hegemonic discourse, the discourse of Islamism and ethnic supremacy negation, the unity of the Islamic Forum and supportive discourses towards Palestinians and the elimination of Israel and the rejection of all foreign forces from the region which are caused by this issue. On the other side Israelis have announced their animosity towards Iran. Based on current discourse in Israel, Israeli authorities have said these reasons as their animosity towards Iran: Iran's support from Palestinian groups who are against Israel, Iran's opposition for Middle East peace process, Iran's reach to nuclear weapon. But from the evidence it can be seen that the main factor is nuclear weapon. Israeli authorities are worried about radical Islamism and nuclear weapon. The main cause of military threat of Israel towards Islamic Republic of Iran is ideological which should be said is forever. The main question of this research is that what is the main reason of military threat of Israel towards Iran? the hypothesis that answers this question is that the most important reason for Israel to threaten Iran is identity and fearing Iran to be nuclear and breaking its monopoly, increasing Iran's power and isolation of Israel in the region. Based on this, with securitization of Iran's issue and magnifying its threat on others minds Israel tries to use all the instruments again Islamic Republic of Iran, while Iran is pursuing peaceful nuclear energy for research and development. In this article we from Copenhagen School of thought the subject are examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Security
  • Israel
  • Islamic Republic of Iran
  • Military Threat
  • Nuclear Weapon