نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

2 دانش اموخته کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

قدرت نرم یکی از اصلی ترین شاخص های سیاست خارجی و امنیتیجمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. هر نظام سیاسی انقلابی همواره از شاخص های قدرت نرم برای ارتقای موقعیت منطقه ای و بین المللی خود بهره می گیرند. آنچه به عنوان بیداری اسلامی یا ایدئولوژی هویت گرا در جهان اسلام محسوب می شود را می توان بخشی از قدرت نرم جمهوری اسلامی دانست که در قالب رهیافت های نئولیبرالی و پیوند آن با هنجاره های سازه انگاران منعکس نمود. قالب های سازه انگارانه با رویکرد کاربرد قدرت نرم در اندیشه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همگونی بیشتری دارد. این شاخص ها و نشانه ها را می توان در ارتباط با رویکرد معنا گرا به موضوع قدرت، بیگانه ستیزی و نفی سبیل در سیاست خارجی، آزادی عمل و کنش گرایی فعال در سیاست بین الملل، تعامل بر اساس برابری نقش ها و کنش گرایی هویتی در سیاست خارجی مورد توجه قرارداد. به این ترتیب مؤلفه هایی همانند عمل گرایی و بیگانه ستیزی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را می توان نشانه هایی از کاربرد قدرت نرم دانست. جمهوری اسلامی با بهرهمندی از قدرت نرم، به جهان اسلام هویتی تازه بخشیده و با عرضة دکترین مردم سالاری دینی به کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای، گرایش به اسلام را در جهان به ویژه در خاورمیانه و آفریقا شدت میبخشد. در پرتو قدرت نرم جمهوری اسلامی که عاملی اساسی در ایجاد تنش زدایی و تعامل گرایی منطقهای و بینالمللی است پرچم جمهوری مبارزات اعتقادی و رهایی بخش حول محور اسلام به اهتزاز درمیآید، و زمینههای مناسبی برای استقلال عمل کشورهای جهان در قبال آمریکا و ارتقاء نقش جنبشهای آزادیبخش به عنوان بازیگران نوین در نظام بینالمللی ایجاد نموده است. در این میان صهیونیسم ستیزی بر اساس جنبة اسلامی و ایدئولوژیکی به مبارزات مردم فلسطین و جهانی کردن مبارزه با رژیم صهیونیستی از اولویت های اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر میباشد.از دیگر اولویتهای جمهوری اسلامی ایران که در قالب قدرت نرم معنا یافته است مبارزه همه جانبه با تروریسم و استعمار فرانو و نظام سلطهجو کنونی است که در قالب همکاریهای متعدد از جمله با کشورهای مستقل و غیرمتعهد جهان به ویژه کشورهای اسلامی است که این اولویتها، از طریق تقویت چندجانبهگرایی در مقابل یک جانبهگرایی حاصل میگردد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Soft Powerand Its Position inthe Islamic Republicof Iran'sRegional Security

نویسندگان [English]

  • Mohammadali Khosravi 1
  • SeyedNurollah Mirashrafi 2

1 Assistant Professor of Islamic Azad University

2 MA Student of Islamic Azad University

چکیده [English]

Soft power is one of the main indicators of foreign and security policies of the Islamic Republic of Iran. Every revolutionary political system is always using the indicators of Soft power for their promotion in regional and international position. What is the Islamic awakening in the Muslim world is gay identity from ideology and can be part of the Islamic Republic's soft power in the form of neo-liberal approach and reflected its links with the Constructivism values. Structural design is a simplistic approach to the use of soft power in Iran's foreign policy ideas has a further assimilation. The indicators and symptoms can be associated with a meaning -oriented approach to the issue of power, xenophobia and denial of whiskers on foreign policy, freedom of action and activism in international politics, activism cooperation based on equality and identity of the foreign policy interest of the contract. Thus components such as pragmatism and xenophobia in Iran's foreign policy can be seen as signs of the use of soft power. Islamic Republic of Iran to take advantage of soft power in the Islamic world and given a new identity by offering the doctrine of religious democracy in regional and trans-regional countries and Islam tends to intensify in the world, especially in the Middle East and Africa. In light of soft power in the Islamic Republic, this considered as a key factor in the creation of regional and international tensions and interactions and fertile fields for independent countries toward America and to promote the role of liberation movements as new actors in the international system. The anti- Zionism on the Islamic perspective and ideological struggle of the Palestinian people, and to fight against Israeli regime is the main priorities of Iran's foreign policy in recent years. Other priorities of the Islamic Republic of Iran, which is in the form of soft power means a comprehensive fight against terrorism, ultramodern and the current climate of colonial domination in the form of multiple partnerships Independent and non-aligned countries of the world, particularly in Islamic countries, these priorities will achieve by strengthening multilateralism versus unilateralism experience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign policy
  • Soft power
  • regional security
  • multilateral
  • National Security