نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده روابط بین الملل

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات اروپا، دانشکده روابط بین الملل

چکیده

موضوع مهاجرت در اتحادیه¬ اروپا در سالهای اخیر توجهات بسیاری را به خود معطوف داشته است به طوری که از یک مسأله¬ درونی در کشورهای اتحادیه به یک مسأله¬ خارجی مبدل گشته و در حال حاضر جزء الویت¬های سیاست خارجی اتحادیه نیز محسوب می¬گردد.برخی از مقامات اروپایی معتقدند که در بعضی از حوزه ها بهتر است مشارکتشان در قالب واحدی به نام اتحادیه اروپا صورت پذیرد چرا که همکاری مشترک در حوزه¬¬ مبارزه با مهاجرتهای غیر قانونی و پناهجویان می¬تواند مؤثرتر باشد. سیاست همسایگی و انعقاد موافقت¬نامه¬های پذیرش مجدد با دول ثالث از جمله این ابزار سیاسی -بوده که اتحادیه برای حل معضل مهاجران غیر قانونی از ممالک مبدأ و جلوگیری از ورود آنان به درون اتحادیه به کار برده است که هم جنبه تشویقی و هم تنبیهی را در خود دارد. در حالی کهبرخی دیگر از مقامات اروپایی معتقدند کهوضع قوانین مهاجرتی و پذیرش مهاجران هنوز در اختیار دولتهای ملی است و کشورهای عضو هنوز به سیاست مشترک مهاجرتی دست نیافته اند. این مقاله درصدد بررسی و ارزیابی دیدگاه های مذکور بوده و در جستجویاین است که در هزاره جدید چه تغییر و تحولی در سیاستهای مهاجرتی اتحادیه اروپا رخ داده است؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Immigration Politics and Its Impact on Foreign Relations of European Union

نویسندگان [English]

  • Mansoor Rahmani3 1
  • Milad AdibSereshki 2

1 Assistant Professor at the school of International Relations

2 M.A. Graduate of European Studies, School of International Relations

چکیده [English]

Immigration topic in Europe has gained much attention in recent years; it turned from an internal issue to an external issue and currently is one of the priorities in foreign policy of EU. European authorities have found out that it is better to cooperate on EU level because common partnership on illegal immigration and refugees can be more effective. Neighborhood Policy and Readmission Agreements with third countries are political instruments in order to solve the problem of illegal immigrants from origin and prevent them from entering the EU that is both encouraging and punitive. This paper is comparing and evaluating such views and is looking for immigration politics and its impact on foreign relations of European Union in the new era

کلیدواژه‌ها [English]

  • Immigration Policies
  • foreign relations
  • Neighborhood Policy
  • Selective Approach towards Immigration
  • Skilled Immigrants