مطالعه تطبیقی ساختارهای حکومتی آفریقای جنوبی و نیجریه و تاثیر آن بر توسعه سیاسی دو کشور

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل

چکیده

در آفریقای جنوبی ترکیب قومی و تفاوت نژادی بیشتر از هر عامل دیگری در روند یک صد ساله آن تاثیر گذار بوده است استقلال این کشور در سال 1910 د بر اساس نظام طراحی نظام آپارتای. دگرگونیها و تغییرات تحت تاثیر عامل مذکور بوده است ، و پس از پایان آپارتاید در سال جدایی نژادی بوده 1994 . سازماندهی سیاسی کشور بر واقعیتهای قومی ونژادی بومیان منطبق شد نیجریه هرچند در مشابهتبا آفریقای جنوبی سابقه استعماری انگلیس را در گذشته تاریخی خود دارد لیکن تفاوت کار دراینجاست آفریقای جنوبی را برای ماندن انتخاب کرده بودند و روند صنعتی شدن دوران تکامل خود را بطور طبیعی طی ،انکه استعمارگر در هرحال در نیجریه تنوع قومیتی به . کرد در حالیکه در نیجریه هدف استعمار تسلط بر منابع و بهره برداری از کشور بوده است . مسیحیت عوامل اصلی شکاف در طول سالیان پس از استقلال این کشور بوده اند اضافه تنوع مذهبی در قالب دو دین اسلام و توزیع ،مذهبی - ، کشمکشهای قومیتجزیه طلبی ،امیان در سیاست و حکومت این کشورتجربه کودتاهای مکرر و دخالت مداوم نظ وده که همواره گریبانگیراین کشور بوده ، عدم وجود طبقه متوسط تاثیرگذار و فساد سیاسی اداری از مشکلاتی بناعادلانه ثروت از سال . است 1999 نیجریه بر اساس قانون اساسی جدید خود چهار دوره انتخابات ریاست جمهوری را پشت سر گذاشته و در این سالها کودتای جدیدی صورت نگرفته ولی در مجموع در مورد نیجریه توسعه نیافتگی سیاسی مورد اتفاق صاحب نظران می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Structures of Governance in Nigeria and South Africa and Its Impact on Developing of Two Countries

نویسندگان [English]

  • Ardeshir Sanaie 1
  • Aboulghasem Vafaei 2
چکیده [English]

In South Africa, the combination of ethnic and racial differences more than any other factor in a centuries-old process is influenced. Transformations and changes in the country since independence in 1910 was influenced by mentioned factor. Designed system was based on the segregation and apartheid and after apartheid ended in 1994; the country's political system was based on the realities of racial and ethnic indigenous. Although both Nigeria and South Africa have British colonial in their backgrounds but the differences are in the objectives of the colonists. They had chosen South Africa to stay and the industrialization process was developed normally. While in Nigeria the purpose of colonialists was domination and exploitation of resources of the country. However, ethnic diversity, adding religious diversity in forms of both Islam and Christianity in Nigeria has been the main causes of gap over the years after independence. Frequent coups and continuous military interference in politics and Governance, separatism, ethnic and religious conflicts, unfair distribution of wealth, the absence of influencing middle class, and political and bureaucratic corruption; has been the difficulties always suffered Nigeria. Since 1999, based on its new constitution, Nigeria has gone through four rounds of presidential elections and in these years there has not been a new coup. Overall all the experts agree that the Nigeria is politically underdeveloped.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nigeria
  • South Africa
  • Governance structures
  • Ethnic composition
  • Political Development