نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

تاجیکستان در زمره کشورهای نوظهور آسیای مرکزی ازجمله مهمترین کشورهایی بود که به دلیل قرابت های تاریخی و فرهنگی و زبانی پس ازاستقلال مورد توجه ایران قرارگرفت. هنگام شروع روابط دوکشور از یک سو تاجیکستان با بحرانهای جنگ شهروندی و مشکلات سیاسی و اقتصادی روبروگردید. از سوی دیگر، رسانه های غربی با تبلیغات منفی سعی می کردند تا کشورهای آسیای مرکزی بطورعموم و تاجیکستان بطور ویژه و نیز کشور روسیه را از حضور ایران بیمناک و نگران نمایند، که البته ایران، با ایجاد تحول در رفتار و موضع گیریهای سیاسی و فرهنگی خود ضمن پیشنهاد برای ایجاد صلح و رفع جنگ داخلی تاجیکستان به روابط اقتصادی براساس ظرفیتهای آن کشور اولویت داد که این عمل برآیندی مانند رفع ابهام در رفتار سیاسی ایران و خنثی سازی تبلیغات رقیبان و الگوسازی رابطه دولت دینی با دولتهای سکولار (دنیوی) را در پی داشته است. نگارنده کوشیده است تا تعاملات اقتصادی بین دو کشور را در این مقاله بررسی نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tajikistan's EconomicInteractionswith Iran andFutureProspects ofBilateral RelationsinRecentDecades

نویسنده [English]

  • Morteza Mahmoudi

Assistant Professor of Islamic Azad University, Central Tehran Branch

چکیده [English]

Tajikistan being among the emerging countries of Central Asia, is one of the most important countries that due to historical, cultural and linguistic similarities after independence has been taken into consideration by Iran. With The beginning of the bilateral relations, on one hand, Tajikistan has faced With civil war crises and economic and political problems and on the other hand,western media tried to make negative propaganda against Iran and Central Asian countries in general and particularly Tajikistan and also Russiaconcerned aboutIran's presencefearcan developed.However, by introducing a behavioral evolution and its cultural and political positioning –in addition to suggestion for creating peace and solution of Tajikistan’s civil war –Iran considered economic relations according to the capacities of that country as a priority; the action has led to the resultants such as removal of ambiguity in Iranian political behavior and neutralization of competitors ‘campaigns and modeling of religious state relationships with secular governments. The authorhas triedtoanalyzeeconomic interactions between two countries in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Tajikistan
  • Economic Relations
  • Russia
  • Central Asia