نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار مرکز مطالعات علوم سیاسی پژوهشکده تحقیقات اسلامی امام صادق(ع)

چکیده

از دیدگاه برخی نظریات روابط بین الملل مانند نظریه واقع گرایی، ذات انسان ها شرور و بد طینت است و انسان ها در راستای کسب قدرت به هیچ آیین اخلاقی جز قدرت پایبند نبوده و سیاست و اخلاق دو مفهوم جداگانه و بدون ارتباط با هم هستند. براین اساس، تولید کنند گان ساز و برگ های نظامی در درون مجتمع های نظامی صنعتی در کشورهای توسعه یافته صنعتی شمال همانند ایالات متحده، طینت شرور سیاستمداران و هیئت حاکمه کشورها را به در پیش گرفتن سیاست نظامی و افزایش تسلیحات نظامی سوق می¬دهند. مقاله حاضر کوششی است در جهت شناخت دقیق مفهوم مجتمع های نظامی صنعتی و شرکت های درون آن ها، کار ویژه ها و نقش آفرینی آن در عرصه سیاست و قدرت جوامع شمال با بررسی موردی ایالات متحده و تاثیر آن در وابستگی نظامی-تسلیحاتی کشورهای غیر توسعه یافته جنوب به کشورهای شمال.

کلیدواژه‌ها