بحران سوریه و دخالت قدرتهای بیگانه

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

اکثر ملتهای ناحیه خاورمیانه در یک دوره نسبتا طولانی از برخی مزایای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی- اجتماعی بی بهره و محروم بوده اند. ساختار سیاسی کشورهای خاورمیانه برای سالیان دراز بصورت نظام پادشاهی با گرایشات قبیله ای، عشیره ای و مذهبی بوده که رهبران ناحیه از این گرایشات بعنوان ابزار کشورداری برای بقاء سیستم سیاسی خود استفاده کرده و می کنند. اما این گونه سیستم ها تنها منافع یک گروه خاص از جامعه را مد نظر گرفته و سایر طبقات و گروههای جامعه را از مشارکت سیاسی و بهره اقتصادی تا حدود زیادی محروم می سازند. به سبب اینگونه محرومیت ها و با گسترش تکنولوژی و تبادل ارتباطات و کسب آگاهی های نسبی از حقوق مدنی و آزادی های اقتصادی- فرهنگی دیگر جوامع، دولتهای منطقه خاورمیانه با انباشتی از مطالبات و خواسته های مردم مواجه گردیده اند. خواسته های مردم خاورمیانه تغییر بنیادین و یا اصلاحات در ساختار سیاسی، اجتماعی و افزایش مشارکت مدنی و بهبود وضعیت اقتصادی بوده که عدم پاسخ گویی صحیح و کارآمد به این مطالبات، منجر به اعتراضات و نا آرامی های چند سال اخیر در منطقه گشته است. اعتراضات مردم کشور سوریه و بحران ناشی از آن، نسبت به دیگر بحران های صورت گرفته در دیگر کشورهای خاورمیانه ای، یک دوره طولانی تری را طی می کند و علت آن را می توان در مقاومت حکومت سوریه و دخالت برخی از قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای در بحران این کشور دانست. مداخله قدرتهای بیگانه در بحران سوریه به سبب موقعیت حساس جغرافیایی و استراتژیکی سوریه بوده که منافع هر یک از بازیگران تاثیر گذار در تحولات سوریه را دربر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Syrian Crisis and the Intervention of Foreign Powers

نویسنده [English]

  • Amir Sajedi
Associate Professor of Islamic Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

Most of the Middle Eastern nations have been deprived from some advantages of economic, political and social culture for a long period. Political structures of their states for many years have been based on monarchical system with tribal and religious affiliations. So, the Middle Eastern leaders are using these elements as important tools to manage their countries and for the survival of their political systems. But such political system only benefits a specific group in society and cannot encompass the entire community. Due to the said exclusions and with the development of technology and exchange of information on the relative economic, political and cultural rights of other communities, the Middle Eastern government have been faced with a lot of people’s demands. The Middle Eastern nations are demanding for -fundamental changes in their political, social and economic. Lack of proper response to these demands, have been leading to protest and unrest in the region over the past few years. The Syrian protest and turmoil has taken much longer time than other crisis in the Middle East region. The reasons for the continuation of the Syrian crises can be found in the strength and resistance of the Syria’s authoritarian regime and the support of the regional and cross-regional powers to the Syrian government and its oppositions. Interferences of foreign powers on Syrian crisis are due to strategically importance and geographical location of Syrian state which encompasses the interests and influence of each regional and cross-regional power

کلیدواژه‌ها [English]

  • Frustration
  • aggression
  • demands
  • protests
  • Authoritarianism
  • foreign powers