نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد روابط بین الملل دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران

3 عضو هیات علمی گروه روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش طرح روشی جدید برای شناخت تصویر در روابط بین الملل است. بر اساس نظریه تصویر گفته می شود تصاویر نقش مهمی در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها دارند؛ چنانکه اعتقاد بر این است رهبران نه بر اساس «واقعیت»، بلکه بر اساس «تصویری که از واقعیت» دارند اقدام به تصمیم گیری می کنند. از این لحاظ کشف تصویر فاعل شناسا از ابژه مورد شناخت می تواند در تبیین و حتی پیش بینی تصمیمات اتخاذی توسط فاعل شناسا به کار آید. در این راستا این پژوهش با روشی ابتکاری سعی کرده تصویر باراک اوباما به عنوان رئیس جمهوری امریکا از ایران را مورد احصاء قرار دهد. لذا این سوال اصلی مطرح شده است که تصویر رئیس جمهور باراک اوباما از ایران چیست و شامل چه ویژگی هایی می شود؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد تصویر باراک اوباما از ایران به تصویر کلیشه ای «دشمن نسبی» شباهت دارد. این نتیجه بر اساس بررسی سه بُعد موقعیت، میزان توانمندی و ارزش های سیاسی ایران از دیدگاه اوباما حاصل شد که به ترتیب شامل تهدیدآمیز، قدرت نسبی و ارزش های سیاسی متفاوت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Barack Obama's image of Iran based on image theory in international relations

نویسندگان [English]

  • Jalil Bayat 1
  • seyed Mohammad Kazem Sajjadpour 2
  • Mohammed Hossain Jamshidi 3
  • Mohsen Islami 3

1 PhD student in International Relations, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Professor of International Relations Faculty of International Relations, Ministry of Foreign Affairs, Tehran, Iran

3 Faculty member of International Relations Department, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The main purpose of this study is to design a new method for image recognition in international relations. According to image theory, images are said to play an important role in decision-making and policy-making; It is believed that leaders make decisions not on the basis of "reality" but on the basis of their "image of reality". In this regard, the discovery of the subject-identifier image of the known object can be used to explain and even predict the decisions made by the subject-identifier. In this regard, this study has tried in an innovative way to count the image of Barack Obama as President of the United States of Iran from Iran. So the main question is what is President Barack Obama's image of Iran and what are its characteristics? The results of this study show that Barack Obama's image of Iran is similar to the stereotypical image of "relative enemy". This result was obtained by examining the three dimensions of Iran's position, capability, and political values ​​from Obama's point of view, which include threatening, relative power, and different political values, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • image
  • Image Theory
  • Iran
  • USA
  • Obama