نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

2 استادیار معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

چکیده

بریتانیا در اتحادیه اروپا عضوی است که هیچ‌گاه با این سازمان پیوند وثیقی نداشته و حتی در مواردی چارچوب‌های اتحادیه اروپا در حوزه مالی و روادید را نپذیرفته است. آخرین نمونه از ناهمدلی بریتانیا با اتحادیه با برگزاری همه‌پرس جدایی در سال 2016 قابل مشاهده است. جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، مخالفان و موافقانی را در بین مردم و احزاب سیاسی این کشور به همراه داشته است. در این مقاله، نگارندگان از طریق روش تحلیل ثانویه به گردآوری نظرات توسعه سیاسی و همچنین دیدگاه احزاب اصلی بریتانیا در رابطه با برگزیت پرداخته‌اند و سپس با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی تاثیر نظریات توسعه سیاسی به عنوان متغیر مستقل بر روی رویکرد احزاب نسبت به مسئله برگزیت به عنوان متغیر وابسته پرداخته‌اند. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی دیدگاه احزاب سیاسی بریتانیا در روند برگزیت بر اساس نظریات توسعه سیاسی است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد که با تکیه بر نظریات توسعه سیاسی، تا حدود زیادی می‌توان دیدگاه احزاب سیاسی بریتانیا را در حوزه برگزیت تحلیل نمود. برای مثال حزب کارگر با برگزیت موافق است ولی سیر پیش روی آن مخالف توسعه سیاسی است، چرا که به دنبال مواردی مثل اقتصاد دولتی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the views of British parties on the election with emphasis on theories of political development

نویسندگان [English]

  • Pouya Kalantari 1
  • Hamid Houshangi 2
  • sobhan bayat 1

1 Master student of Islamic Education and Political Science, Imam Sadegh (AS) University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Political Science, Imam Sadegh (AS) University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Britain is a member of the European Union that has never had a close relationship with the organization and in some cases has not even accepted the EU framework in the field of finance and visas. The latest example of Britain's reluctance to join the union can be seen in the 2016 secession referendum. Britain's secession from the European Union has drawn opposition from both the people and the political parties. In this paper, the authors collect political development views as well as the views of the main British parties on the election through the secondary analysis method and then use the descriptive-analytical method to examine the impact of political development theories as an independent variable on the parties' approach They have chosen the issue of choice as a dependent variable. Therefore, the purpose of this study is to examine the views of British political parties in the selection process based on theories of political development. The results of this study show that relying on theories of political development, it is possible to analyze to a large extent the views of British political parties in the field of election. The Labor Party, for example, agrees with the election, but is opposed to political development, as it seeks things like the state economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Britain
  • European Union
  • Political parties
  • elections
  • political development