نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

ویژگی مشترک میان سازه انگاران، توجه به رابطه تکوینی و ساختارمند میان ساختار و کارگزار است. حال سئوال این است که آیا می توان از مولفه ها و متغیرهای پژوهشی نظریه سازه انگاری در حوزه مطالعاتی داخلی یک کشور و در محدوده علوم سیاسی بهره برد؟ از سوی دیگر با توجه به اینکه منابع اصلی هستی شناسی و معرفت شناسی سازه انگاری در حوزه پژوهشی روابط بین الملل، در رشته های جامعه شناسی، روانشناسی و فلسفه علم، وجود دارد، می توان از میان انواع نحله های سازه انگاری، سازه انگاری کل گرا را در تبیین مسائل داخلی یک کشور بهره برد و در این مسیر ماهیت و تداوم روابط قدرت؛ منابع هویتی سیاستگذاری داخلی و خارجی؛ نقش مولفه های هویتی در زندگی روزمره و باورهای عامه و فرهنگ سیاسی؛ بررسی روابط قدرت براساس مولفه های هویتی و فرهنگی؛ نقش رسانه ها، شبکه های اجتماعی و جهانی شدن در زندگی روزمره، باورهای سیاسی و حکمرانی در یک کشور؛ بررسی منابع مشروعیت تداوم ساز یک نظام سیاسی، تکوینی و ساختارمند بودن روابط ساختار و کارگزار در یک کشور؛ را می توان به عنوان مهمترین حوزه های پژوهشی در علوم سیاسی با تکیه بر نظریه سازه انگاری مورد توجه قرار داد. به دلیل بنیادی و در عین حال کاربردی بودن هدف موضوع مورد تحقیق، روش شناختی تحقیق تأویلی و تفسیری است که در آن به منظور رسیدن به پاسخ سئوال اصلی فرضیه مورد بحث از روش تحقیق کتابخانه ای، اسنادی و تاریخی به صورت استقرایی، تطبیقی و در برخی موارد استفهامی، استفاده می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Delivery of constructivist theory from international relations to political science topics

نویسندگان [English]

  • Majid Hosseini Sayadnavard 1
  • mohammadreza mayeli 2

1 PhD Student in Political Science, Faculty of Political Science, Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Political Science, Islamic Azad University, Tehran Central Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

A common feature among constructivists is the attention to the formative and structured relationship between structure and agent. Now the question is whether it is possible to use the components and research variables of constructivist theory in the field of internal studies of a country and in the field of political science? On the other hand, considering that the main sources of ontology and epistemology of constructivism in the field of international relations research are in the fields of sociology, psychology and philosophy of science, it is possible that among the various branches of constructivism, total constructivism Used orientalism in explaining the internal issues of a country and in this way the nature and continuity of power relations; Identity sources of domestic and foreign policy; The role of identity components in daily life and popular beliefs and political culture; Investigating power relations based on identity and cultural components; The role of media, social networks and globalization in daily life, political beliefs and governance in a country; Examining the sources of sustained legitimacy of a political, formative and structured system of relations between the structure and the agent in a country; Can be considered as the most important fields of research in political science based on constructivist theory. Due to the fundamental and at the same time practical purpose of the research subject, the methodology of the research is interpretive and interpretive in which in order to answer the main question of the hypothesis, the library, documentary and historical research methods are inductive, comparative and in Some interrogative cases are used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constructivism
  • international relations
  • Globalization
  • political science
  • Sociology